aktuality
Poděkování rodičům
A KRÁSNÉ PRÁZDNINY DĚTEM
30.06.2020
Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
Do 1. ročníku můžeme přijmout i další zájemce
19.05.2020
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Stravování ve školní jídelně
Reportáž veřejnoprávní České televize
06.10.2015
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

Aktuality

Otevírání ZŠ a MŠ
05.05.2020 Mgr. Bc. Miroslava Melicharová   Tisk

bude probíhat podle harmonogramu a pravidel MŠMT

11. května - žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Zájem nutno nahlásit ředitelství školy do 7. 5. 2020
25. května - žáci 1. stupně, kteří budou docházet do školní skupiny. Docházka není povinná, zájem nutno nahlásit ředitelství školy do 18. 5. 2020
25. května - otevření MŠ. Hygienická opatření v naší MŠ zde. Základní informace MŠMT zde. Žádáme rodiče, aby mailem či telefonicky nahlásili dítě k docházce do MŠ (z důvodu plánování stravování).

K docházce do školní skupiny (1. stupeň) je nutno se přihlásit do 18. 5. 2020. Pro přihlášení odevzdejte Přihlášku a Čestné prohlášení.

Přihláška k docházce do školní skupiny
Čestné prohlášení


INFORMACE PRO RODIČE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Pravidla pro přihlášení se k docházce do škol a pravidla, která bude nutno ve škole dodržovat, specifikovalo MŠMT. Čtěte zde:
Manuály pro provoz ZŠ, MŠ


Stručně výtah z pravidel MŠMT (upraveno pro naši školu):

• Rodiče přihlásí své dítě k docházce do školních skupin do 18. 5. a doloží k tomu povinně čestné prohlášení, že se u žáka neprojevují příznaky virového onemocnění, že je rodič seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a že zváží rizika při rozhodování. Po 18. 5. již nelze žáka přihlásit.

• Školní skupina bude organizovaná jinak než běžná školní docházka.

• V jedné školní skupině bude 15 žáků, budou spojeni žáci z různých ročníků. Složení skupin bude neměnné, nesmí se měnit v průběhu dne ani v průběhu delšího časového období.

• Dopoledne se žáky budou pracovat asistentky pedagoga, které jim budou pomáhat s učivem a s úkoly od paní učitelek. Pokud to umožní technické podmínky, budou se žáci účastnit online výuky. Budou zařazovány předměty, které se vyučují v rámci distanční výuky, nebudou zařazovány výchovy (Hv, Tv ad.)

• Pokud budou děti zůstávat i po obědě, budou odpoledne probíhat činnosti jako ve školní družině pod vedením paní vychovatelek.

• Výuka bude začínat v 8 hodin, končit bude tak jako běžný provoz ŠD – v 15.30. Ranní družina není. Po obědě může dítě odejít kdykoli (přesnou dobu odchodu určí rodiče v přihlášce).

• Výuka probíhá pravidelně každý pracovní den.

• V provozu bude školní jídelna, budou se vařit teplá jídla. Pro školní jídelnu platí zvláštní hygienická pravidla (žáci si před vstupem do jídelny vydezinfikují ruce; jídlo, pití ani příbory neberou sami; sedí v rozestupech, při konzumaci si roušku odloží do sáčku).

• Děti budou používat roušky. Denně je povinnost přinést si do školy 2 roušky a sáček, do kterého budou žáci roušku odkládat (např. při obědě). Nošení roušky (nasazování a sundávání) bude řídit pedagog. Roušky je povinné mít i cestou (pěšky) do školy a ze školy.

• Ve škole (i při cestě do školy a při pobytu venku) musejí žáci dodržovat odstupy od sebe 2m. Každý žák bude sedět sám v lavici. Ve škole (ani při pobytu venku) se nesmějí potkávat žáci z různých skupin, žáci se proto budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám, rodičům MŠMT zamezuje vstup do školy.

• MŠMT: Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

• Pokud to umožní počasí, budou žáci – více než jindy - trávit čas také venku (park, školní zahrada), aniž by se potkávali s jinou skupinou či veřejností (zajistí dozor).

• Jsou dána přesná pravidla kdy, kde a jak si mají žáci mýt či dezinfikovat ruce, k dispozici budou mít dezinfekční prostředky. Dezinfikování a mytí rukou bude řídit pedagogický dozor, žáci jsou povinni pokyny dodržet.

• Žák přichází do školy pouze v případě, že nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se přesto ve škole takové příznaky projeví, je žák izolován od ostatních a je třeba, aby si ho rodiče co nejdříve ve škole vyzvedli.

• Docházka do školy není povinná. Škola vede evidenci o docházce přihlášených žáků do školy. Pokud se žák do školy nedostaví, omlouvá ho rodič telefonicky, informuje školu o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do školní skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uvedené na vysvědčení žáka.

• Pro žáky, kteří se nevrátí do školy, bude výuka pokračovat tak jako dosud. Učitelky jednotlivých tříd povedou online výuku až do konce školního roku, nadále bude probíhat nastavené zadávání práce a způsob komunikace mezi paní učitelkami, žáky a rodiči.


Kdo patří do skupiny osob s rizikovými faktory:
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří člověk, který osobně naplňuje alespoň jeden výše uvedený bod nebo pokud některý z bodů splňuje jakákoli osoba, která s ním žije v jedné domácnosti.


Pravidla pro žáky:
• Cestou do školy má žák nasazenou roušku (v souladu s aktuálně platnými pravidly)
• Cestou do školy udržuje žák 2m odstupy od ostatních (kromě členů rodiny)
• Do školy nesmí vstoupit žák s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, apod.)
• Práce školní skupiny začíná v 8 hodin, pedagog si žáky vyzvedne před školou v 7.50.
• Žáci vstupují do školy postranním vchodem (bývalá MŠ), před budovou se neshlukují, udržují odstupy 2m, mají roušku. Dodržují pokyny pedagoga.
• Do budovy nevstupují rodiče.
• Žáci mají každý den s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky.
• Roušku má žák nasazenou vždy při pohybu mimo třídu, ve třídě si ji může sundat pouze na pokyn pedagoga. Po sejmutí uloží žák roušku do sáčku.
• Žáci se po škole pohybují v rozestupech 2m (nejméně 1,5 m).
• Žáci se pohybují pouze v prostoru jim určeném, a to v uzavřené části budovy (bývalá MŠ včetně šatny, sociálních zařízení, případně přilehlá malá herna).
• Po přezutí žáků a příchodu do třídy si žáci neprodleně umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a poté povinně vydezinfikují.
• Žáci si ruce vydezinfikují nebo pečlivě umyjí ruce po každém vzdělávacím bloku.

Pravidla pro školní stravování
• Stravu včetně čistých příborů vydává pouze personál, strávníci si sami nenabírají jídlo ani pití a neberou si ani příbory.
• Při stravování jsou zajištěny rozestupy 2m.
• Rouška se odkládá pouze při konzumaci, žák si ji odloží do vlastního sáčku.

INFORMACE PRO RODIČE - MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Rodiče sledujte prosím Třídní tabuli mateřské školy (viz záložka v nabídce). Najdete zde pokyny pro návrat do školy, včetně všech náležitostí. V případě potřeby kontaktujte přímo školku na tel. čísle 602 358 392.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.