aktuality
Výlet 7. třídy 24. 6. 2022
Navštívili jsme přírodní památku Tiské stěny
24.06.2022
Plavba lodí
Druhá a čtvrtá třída na výletě
15.06.2022
Navštívily nás děti z ploskovické mateřské školy
Prvňáčci se předvedli ve čtení
15.06.2022
Posezení rodičů a žáků 6. třídy na školní zahradě
Přijďte s námi posedět
15.06.2022
Obhajoby absolventských prací
Přijďte se podívat 13. a 16. 6. 2022
10.06.2022
Letní kempy 2022
zůstává pouze termín 1.8. - 5.8.
06.06.2022
Operace Anthropoid
80. leté výročí atentátu
02.06.2022
Školní výlet 6. třída
Vyrážíme za dobrodružstvím!
31.05.2022
Fond Sidus
Pomáháme vážně nemocným dětem
09.05.2022
Přijatí žáci
pro školní rok 2022/2023
07.05.2022
Budoucí prvňáčci
Proběhly zápisy do 1. ročníku
04.05.2022
Spolupráce s mateřskými školami
Děvčata ze 7. ročníku provázela děti z žitenické školky
29.04.2022
Jarní tvoření v MŠ Žitenice a v MŠ Třebušín
Žáčci si vyráběli svou dekoraci
26.04.2022
Výtvarný kroužek
Velikonoční práce žáků
06.04.2022
Zveme vás k zápisu do 1. třídy
20. 4 2022 (13-17 hodin) a 27. 4. 2022 (13-16 hodin)

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS ZDE
https://zsmsploskovice.edupage.org/register/?what=settings
30.03.2022
Moderní dějiny moderně!
aneb Výuka dějepisu v 9. třídě
07.03.2022
Blahopřejeme našim žákům
k úspěchu ve SCIO testech
25.02.2022
Realizujeme projekt podporovaný ESF
nazvaný Učíme inovativně v ZŠ a MŠ Ploskovice
25.02.2022
Kroužek v ŠD
Počítače
02.02.2022
Učíme Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Naše škola byla vybrána do projektu manželů Kellnerových Pomáháme školám k úspěchu
16.09.2021
Připomeňme si Letní kemp AŠSK
2. turnus od 26. do 30.7.2021
26.07.2021
Připomeňme si Letní kemp ASŠK
1.turnus od 19.-23.7.2021
19.07.2021
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Využijte naši nabídku volnočasových a mimoškolních aktivit - pro děti i dospělé
13.09.2018
Zařadili jsme do výuky METODU FIE
- metoda, která rozvíjí a posiluje schopnost učit se
07.09.2018
Školní mléko a Ovoce do škol
Jsme zapojeni do projektu podporujícího zdravou výživu.
04.05.2015
Informace o dostupnosti DUM
Digitální učební materiály ZŠ Ploskovice
09.07.2012
Internetové stránky jsou na světě
jásejte :-D
17.08.2006
logo

ŠVP

AKTUÁLNĚ o výuce podle ŠVP Pestrá škola

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 2018

Do ŠVP jsme začlenili výuku podle dvou ucelených metod:
HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - metoda, jejíž autorkou je paní Cyril Mooney, kombinuje různé způsoby práce (aktivizační formy a skupinovou práci střídá sdílení s ostatními mimo skupinu a zvnitřnění a přijetí vlastních závěrů). Kromě propracovaných postupů a činností nám metoda poskytuje z obsahového hlediska výborné materiály, které jsou pro děti atraktivní a postihují velkou část učiva průřezových témat a dalších témat předepsaných rámcovým vzdělávacím programem. Metoda je úzce spjatá s reálnými situacemi v životě jednotlivce i společnosti, vychází ze zkušeností dětí a učí je o problémech přemýšlet a řešit je.
METODA FIE - autorem je profesor Reuven Feuerstein a tato metoda posiluje u dětí (ale i dospělých) schopnost myslet a učit se. Mottem je „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím…“ a předkládá úkoly, které nejsou vázány na již získané znalosti. Každý je schopen je plnit (dítě se nesetká s neúspěchem), přitom však výsledek není „zadarmo“ - je třeba přemýšlet, volit strategii práce, zapamatovat si, zorganizovat se… zkrátka rozvíjet dovednosti, které člověk potřebuje k fungování v každodenním životě – osobním i pracovním. Více o metodě FIE zde

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 2017

Do RVP byla zahrnuta povinná výuka plavání na 1. stupni ZŠ. Tuto oblast náš školní vzdělávací program již obsahoval, proto nebylo třeba ho měnit. Výuku plavání budou absolvovat i nadále žáci 3. a. 4. ročníku.

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 2016

K 1. 9. 2016 jsme do ŠVP Pestrá škola zapracovali změny týkající se společného vzdělávání (podle změny školského zákona, nové vyhlášky ke společnému vzdělávání a podle změny RVP).

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU 2013

Do ŠVP Pestrá škola jsme zapracovali změny, které přinesla úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o změny v pojetí výuky cizích jazyků (uzákonění výuky 1. a 2. cizího jazyka), změnu ve výuce matematiky (učivo o zlomcích a desetinných číslech posunuto již na 1. stupeň) a dále o přidání některých tematických okruhů - výuka finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných situací, dopravní výchovy, posílení výuky o zdraví, výuka o korupci a obraně vlasti. Pro hlavní předměty byly vypracovány standardy, tedy minimální úroveň učiva, kterou by měl žák zvládat.
Většinu z těchto bodů jsme již v našem ŠVP měli (např. dopravní výchovu, ochranu člověka za mimořádných situací) proto změny v našem programu nebyly velké. Kromě toho jsme se rozhodli posílit výuku cizích jazyků ještě nad rámec daného nařízení a přidali jsme výuku angličtiny již do 1. a 2. ročníku (podle zákona začíná výuka angličtiny ve 3. ročníku).

PROJEKTY v ŠVP PESTRÁ ŠKOLA

Opět v tomto roce zařazujeme formu projektového vyučování, která se nám v přiměřené míře osvědčila v minulých letech. Projektovým způsobem budeme zařazovat zejména problematiku tzv. průřezových témat - tedy osobnostní a sociální výchova, evropská a globální problematika, ekologie, mediální výchova, multikulturní výchova a výchova demokratického občana. Kromě toho budeme v projektech vyučovat i některé výše zmíněné nové problematiky. Podrobnější informace najdete vždy v aktualitách, stejně jako vyhodnocení celého projektu.

Co nového nám přinesl Rámcový vzdělávací program aneb základní pojmy

 • KLÍČOVÉ KOMPETENCE = souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jedná se o:
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanské
  • kompetence pracovní
 • PRŮŘEZOVÁ TÉMATA = okruhy problémů současného i budoucího světa a stávají se povinnou součástí základního vzdělávání. Jsou to:
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Výchova demokratického občana
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
  • Multikulturní výchova
  • Environmentální výchova
  • Mediální výchova
 • EVALUACE = ověřování, měření, posuzování a hodnocení výsledků
 • PROJEKT (tj. pedagogický projekt, projektové vyučování) = projekt je tematicky zaměřený, žáci jsou při něm vedeni k samostatnosti při získávání informací a práci s nimi, k samostatnosti při řešení problémů, k praktickým činnostem, či k vytvoření nějakého výrobku. Často se jedná o témata a náměty z reality. Projekt může být různě dlouhý – jednohodinový, jednodenní, dlouhodobý.

Pestrá škola - náš ŠVP

Náš školní vzdělávací program se jmenuje Pestrá škola a celý pedagogický sbor na něm pracoval po dobu dvou let. V souladu se školským zákonem se podle něj začalo vyučovat v 1. a 6. rončíku ve školním roce 2007/2008.

Naším cílem je poskytnout žákům solidní vědomostní základy co nejpřístupnějšími formami a dát jim ve vyučování větší prostor, aby mohli projevit vlastní aktivitu a najít si svou cestu k novým poznatkům.

Proč Pestrá škola? Při tvorbě ŠVP jsme vyšli ze specifik naší školy – jsme venkovská škola, kde se sejdou děti s rozdílným prospěchem, a proto již dnes věnujeme každému dítěti takovou péči, která vyplývá z jeho potřeb - do svého ŠVP jsme zakotvili individuální přístup ke všem - od žáků velmi nadaných až po ty, kteří se potýkají s VPU (vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie apod.). A druhým znakem "pestré školy" je, že se snažíme nabídnout žákům co nejširší mimoškolní vyžití Viz také foto.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzdělávací akce, semináře apod.)

Naši pedagogičtí pracovníci se pravidelně účastní vzdělávacích akcí, kde se obohacují o nové poznatky ze svých oborů, ale i z oborů pedagogika, didaktika, psychologie atd. Prostřednictvím tohoto vzdělávání získáváme nové náměty a nápady do výuky i celkového života školy, seznamujeme se s moderními metodami, kterými lze výuku obohatit, udělat ji pro žáky atraktivnější, zábavnější, které umožňují lépe procvičit učivo atd. Poznáváme také různé vzdělávací programy (např. Tvořivá škola, Začít spolu apod.). Všichni vyučující se také již dlouhodobě zúčastňují školicích akcí v práci na PC tak, aby uměli počítač co nejlépe využít jak při přípravě, tak pro výuku svého předmětu.

Investice do rozvoje vzdělávání. evropský sociální fond v ČR Evropská unie MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prohlášení o přístupnosti
© 2006 Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice.